กิจกรรมที่ผ่านมา...

โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 

 

 

 

 วีดีทัศน์โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 1

 

 วีดีทัศน์โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 2

 

 วีดีทัศน์โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 3


   ภาพบรรยากาศจัดสัมมนาเปิดโครงการ พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 

 


 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001” 


 

ภาพบรรยากาศ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐาน ISO 9001


  ภาพบรรยากาศกิจกรรมการศึกษาดูงานธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นต้นแบบที่ดี

 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ณ คลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง (CDC: Central Distribution Center) 
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 


ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบธุรกิจแต่ละราย


 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001

 

 


  ภาพบรรยากาศการเผยแพร่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ DBD – LOGISTICS MANAGEMENT AWARD 2018

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

  คู่มือการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001


 ตัวอย่างหนังสือทำเนียบรุ่น ของสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ


 

Visitors: 6,075