ภาพกิจกรรม

 ภาพบรรยากาศ สัมมนาเปิดโครงการ พัฒนาธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพันธุม ชั้น 2 โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดและตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


 

ภาพบรรยากาศ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐาน ISO 9001

วันที่ 10, 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

 

 

 

Visitors: 5,007