กิจกรรมที่ผ่านมา....

โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในปีที่ผ่านมา 

 

 วีดีทัศน์โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

 วีดีทัศน์ชุดที่ 1

 

 วีดีทัศน์ชุดที่ 2

 

 วีดีทัศน์ชุดที่ 3

 


 

ภาพบรรยากาศ สัมมนาเปิดโครงการ พัฒนาธุรกิจให้บริการ

โลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ


อบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดและตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001"


 ภาพบรรยากาศ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐาน ISO 9001

 


  ภาพบรรยากาศกิจกรรมการศึกษาดูงานธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นต้นแบบที่ดี

 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ณ คลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง (CDC: Central Distribution Center) 
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 


ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบธุรกิจแต่ละราย


 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001

 

 


  ภาพบรรยากาศการเผยแพร่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ DBD – LOGISTICS MANAGEMENT AWARD 2018

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

 


 

  คู่มือการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001


 ทำเนียบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

 

 

 

 

Visitors: 5,174